Výrobný systém optiMES

Cenník a prehľad modulov

Štandardné riešenie obsahuje všetky moduly systému optiMES v rozsahu potrebnom pre kompletné riadenie vnútropodnikových procesov. Niektoré moduly vyžadujú pre plnú funkčnosť dokúpenie HW zariadení.

Systém optiMES poskytujeme v edíciách:

 • Start - verzia pre 5 užívateľov
 • Standard - neobmedzený počet užívateľov a plná funkcionalita systému podľa popisu nižšie.
 • Custom - plný a neobmedzený prístup + zakázkové úpravy na mieru Vašim procesom.

Všetky edície je možné prevádzkovať v cloude alebo na lokálnom serveri zákazníka.

Vypočítajte si návratnosť systému optiMES

Počet pracovníkov v spoločnosti:
10 Pracovníkov
Priemerná cena práce na pracovníka za hodinu:
9 EUR / hod.

Koľko Vám systém ročne ušetrí:

5940 EUR

  

 

Moduly zahrnuté v štandardnom riešení optiMES: (stiahnite si datasheet vo formáte .pdf: PDF Datasheet)
 

 Riadenie a plánovanie výroby

Aplikácia už v základe obsahuje úplnú sadu funkcií pre riadenie výroby bez potreby implementácie náročného ERP alebo MES systému, pričom funkčný prínos je porovnateľný.

 • Dlhodobé a operatívne plánovanie, operatívne zmeny, plánovacia plachta, automat
 • Technická príprava výroby, zaraďovanie do výroby, tlač štítkov
 • Odvod operácií čítačkou, tabletom do systému.
 • Vyhodnotenie plánu a výroby, plán vs. skutočnosť.

Návratnosť Vašej investície: do 6 mesiacov.

 Pohyb materiálu

Aplikácia je silný nástroj na sledovanie pohybu materiálu, polotovaru, výrobku, dávok, šarží.

 • Výrobný plán a plán výroby pre pracoviská
 • Technická príprava výroby, zaraďovanie do výroby, tlač štítkov
 • Baliace listy, výrobné listy, expedičné listy
 • Odvod materiálu/polotovaru/výrobku/dávky/šarže čítačkou alebo tabletom
 • Vyhodnotenie výroby a tlač výstupného štítku výrobku

Návratnosť Vašej investície: do 6 mesiacov. 

 Riadenie kvality

Ste manažérom kvality a chýba Vám riešenie, ktoré pokrýva celú Vašu agendu? Spravili sme snímku z viacerých organizácií v obore potravinárstvo, spracovania plastov, recyklácie a vytvorili sme produkt, ktorý plní úlohy bežnej operatívy, ale aj plánovania a vyhodnocovania. Od periodických kontrol návhnad na hlodavce, cez HACCP, atesty šarží až po mobilné meranie kvality na vstupe, medzioperačnej a výstupnej kontrole. Systém, ktorý rieši reklamácie, nápravné opatrenia, umožňuje sledovanie anomálií, vyhodnocovanie parametrov a taktiež zmenové konanie pri správe dokumentácie, správe etikiet. Všetko čo potrebujete ku svojej práci a riadeniu kvality. Pripojením senzora alebo váhy získate prehľad v reálnom čase.

Návratnosť Vašej investície: do 6 mesiacov.

 Mobilná kvalita

Táto aplikácia umožňuje cez mobilný telefón zhotovovať protokoly spravidla pri vstupnej a výstupnej kontrole kvality. Vyplníte checklist, urobíte fotodokumentáciu, skenujete čiarové kódy. Tak isto aj mimo dosah WiFi siete v offline režime, v teréne cez 3G mobilné dáta. V prípade reklamácie cez mobil odošle email na určené oddelenenie, riadite nápravné opatrenie. Zvlášť evidujete napr. vratné obaly pre potreby saldokonta. Cez manažérskeho klienta vyhodnocujete merania, získavate silný nástroj pre rozhodovanie o dodávkach, o kvalite produkcie. 

 

Návratnosť Vašej investície: do 3 mesiacov.

 Celková efektívnosť vo výrobe - OEE

Dostupnosť, výkon, kvalita. Stroj posiela informáciu o stave nezávisle od človeka a ten popisuje prestoje, dôvody straty výkonu a cez dotykový panel zmenu sortimentu do normy a nad normu.

 Návratnosť Vašej investície: do 6 mesiacov.

 Viac o aplikácií a jej rozšíreniach: Monitoring výroby.

 Dochádzka na pracovisko/Riadenie pracovníkov

Aplikácia slúži pre evidenciu pohybu pracovníkov na pracoviskách. Výstupom je pracovný denník, ďalej spracovaný do mesačného reportu ako podklad pre mzdy. Aplikácia zahŕňa plánovanie práce, migráciu, evidenciu v teréne cez tablet (napr. zber v sade). Dôraz sa kladie na jednoduché založenie pracovníka, prihlásenie RFID, iButton, NFC čipmi. V rozšírenej verzii dokáže vyhodnocovať úkolové odmeňovanie podľa času a odvedeného výkonu.

Návratnosť Vašej investície: od 3 do 6 mesiacov.

 Sklady

Umožňuje definovať sklady, skladové karty, dokladové rady, sledovať pohyby, príjmy, výdaje, prevody medzi skladmi. Tvorba inventúry, tvorba priebežnej inventúry, stavy zásob, limitné množstvá na skladoch. Sklady umožňujú aj nasledovnú evidenciu:

 • Pozičné skladovanie
 • Šaržovanie tovaru na sklade a parametrizácia prijímaného tovaru
 • Predruhovanie tovaru
 • Kompletáž - výdaj komponent a príjem zkompletovaného výrobku na expedičný sklad podľa predpisu kompletáže(receptúry, normy)
 • Rezervácie materiálu na výrobu (na konkrétnu objednávku alebo šaržu) 

 

  Nákup, schvaľovanie nákupu, príjem

Modul schvaľovania umožňuje oprávneným užívateľom zakladať požiadavky na nákup. Následných schválením oprávnenou osobou sa generuje objednávka na dodávateľa. Možnosť tvorby požiadaviek na základe limitného stavu na sklade a nákup na konktrétne zakázky.

Samotný nákup zahŕňa celý proces nákupu evidenciu dodávateľov, prehľady nákupov, tvorbu nákupnej objednávky, naskladnenie na príjmový sklad.

 • Verifikácia príjmu čítačkou s priamym naskladnením a podpora váženia materiálu na príjme
 • Štítkovanie(šaržovanie) prijímaného materiálu
 • Súhrnný nákup materiálu na základe potreby materiálu z plánu výroby

 Váženie materiálu

Aplikácia podporuje širokú škálu váh na trhu. Máme skúsenosti so všetkými renomovanými dodávateľmi váhových systémov na Slovensku. V súčasnosti je funkčných cez 300 pracovísk, ktoré využívajú tento produkt. Či už sú to váhy laboratórne, váhy na mikrokomponenty, alebo tenzometrické silo váhy a mostové váhy na kontrolných stanovištiach.

Aplikácia podporuje 4 varianty:

 • Príjem materiálu (Váženka)
 • Dávkovanie a balíčkovanie s tlačou etikiet
 • Receptúrové váženie
 • Vychystávanie a kontrolné váženie

Návratnosť Vašej investície: od 3 do 6 mesiacov.

  Všeobecné moduly:
 • Prístupové práva v systéme
 • Dokument manažment systém naprieč všetkými modulmi
 • Užívateľský OLAP reporting, možnosť ukladania a exportu pohľadov a grafov
 • Tracking - sledovanie práce užívateľov v celom systéme, zmeny hodnôt, výmazy atď.
 • Užívateľská tvorba a modifikácia tlačových zostáv a reportov. Formáty PDF, XLSX, DOCX, XML atď.
 • Notifikácie emailom, eskalácia notifikácií, periodické reporty do mailu
 • Notifikácie SMS, eskalácia notofikácií (nutný HW SMS brána)
 • Automat pre export zostáv pre ERP vo formáte CSV, XML súboru
 • Automat pre import dát z ERP zo súboru v štruktúrovanej forme

 

 

Technológia DATANOVA optiMES

Riešenia optiMES spravidla obsluhujú kritické procesy v spoločnostiach, kde sa vyžaduje vysoká dostupnosť, rýchlosť, presnosť a práca s veľkým objemom prevádzkových dát.

DATANOVA optiMES je procesne orientovaný informačný systém zameraný na riadenie výroby a podporné procesy vo výrobe. Systém je prispôsobujeme konkrétnemu integračnému scenáru na mieru.

Aplikované princípy technológie optiMES:

 • Data Driven Manufacturing, kde integrované procesy strojov a ľudí vzájomne kooperujú a exaktné dáta riadia rozhodovanie v daných procesoch. Minimalizuje sa chybovosť ľudského faktora a zvyšuje sa produktivita.
 • Priemyselná mobilita - procesy sú čím ďalej tým častejšie vykonávané v pohybe, v teréne, bez dostupnosti klasického počítača, bez častej dostupnosti internetu. Tento princíp integruje náš systém v plnej miere vo všetkých vrstvách riešenia.
 • BPM - obchodné procesy sú čím ďalej tým viac dynamickejšie a to vyžaduje systém, ktorý je flexibilný a dokáže agilne pokryť zmeny vo výrobe.  

Prostredníctvom našich riešení spájame svet strojov, ľudí a ďalších podnikových systémov za účelom vytvorenia synergického efektu, minimalizácie prestojov, informácií v správnom čase na správnom mieste. 

Aplikácie typu MES sú majú pripravené rozhranie pre komunikáciu s nadradenými ERP systémami. Aplikácie sú od ERP nezávislé, dokážu fungovať samostatne aj počas výpadku ERP systému. 

 

Zaujmavé rozšírenia optiMES systému pre shop floor:

 • DATANOVA Automation - automatizované riadenie výroby: stroje a výrobné linky integrované na MES systém
 • DATANOVA Robotics - riadenie paletizérov a kolaboratívnych robotov pre manipuláciu materiálu na výstupe z výroby
 • Big Data Warehouse - paralelné spracovanie PLC signálov a transakčných dát formou hybridného dátového skladu NoSQL s master handlerom a štatistickou heuristikou.
 • DMS System - spracovanie dokumentácie v databáze 
 • Document Handler - registratúra a automatizované skenovanie a spracovanie dokumentácie DMS(vrátane podpory pobočiek), vyťažovanie dokumentov
 • Label Print Server - natívne tlače štítkov pre systémy Zebra(Zebra designer), Bizerba(Brain), Colos(Markem Imaje)
 • Weighting Server - integrované váhové systémy rôznych výrobcov, dynamické váženie, bezdotykové váženie, priemyselné váhy pre silá, dopravníky, dávkovače 
 • Barcode Reader Server - kompletné procesne orientované riadenie pomocou čítačiek DATALOGIC, ZEBRA, workflow pomocou čítačiek
 • Notification Server - posielanie mailov, SMS správ, early warning systém na úrovni PLC, MES, ERP, eskalačná matica.
 • PLC Services - konektory na PLC Siemens, B&R, Domat, Schneider Electric, online zber a vyhodnocovanie
 • Skill Matrix - evidencia školení, certifikácií, pre výrobu prepojená na čítačky a stroje, automatické požiadavky na preškolenia, degradácia levelu nepoužívaného skillu v čase 
 • RFID plugin - podpora RFID vo výrobe
 • Industrial Mobility - mobilná nadstavba pre výrobné procesy na platforme iOS, Android, Windows Mobile
 • Reporting Services - rozšírenie štandardného tlačového manažéra o PDF/XLS/XML/HTML manažérsky reporting - postprocessing a preprocessing, buffering, OLAP kocky pre BI.
 • Runtime - server umožňujúci priame riadenie výroby v reálnom čase paralelným processingom a metódami poll/push
 • SCADA plugin - prepojenie systému MES na SCADA systémy RELIANCE a PROMOTIC
 • Vizualization and Alerting - veľkoplošné obrazovky vo výrobe prepojené na OEE, plánovacie plachty, majáky, sirény, HMI
 • HMI - operátorské obrazovky na úrovni MES, priemyselné dotykové panely HMI - Weintek, Siemens, iEi, ELCOM
 • Serial Services - konektory MES systému na zariadenia protokolov RS232/485, Modbus, Logoscreeny, elektromery, ,regulátory, laboratórne prístroje, dávkovače, počítačky kusov
 • AI Process Handler - riadenie a optimalizácia  procesov formou fuzzy logiky a mining signifikantných dát na základe rutín neurónovej siete bez učiaceho algoritmu a s hromadnou obsluhou.

 

 

 

Datanova optiMES - dispečingové pracovisko vo výrobe:

 

HORE