Riadenie kvality

Aké problémy Vám pomáhame vyriešiť:

Vybrali sme najlepšie metódy a postupy overené praxou a našimi zákazníkmi tak, aby jeden modul jednoducho, ucelene a nekompromisne pomáhal riešiť agendu riadenia kvality vo Vašej organizácii. Procesy ladené na mieru pre potravinárov, plastikárov, strojárov.

 • Riadenie kvality výroby na výrobné zakázky, šarže, dávky 
 • Mobilná kontrola kvality – vstupná kontrola, medzioperačná kontrola, výstupná kontrola, zhotovenie fotodokumentácie cez mobil do systému k šarži
 • Správa etikiet – katalóg etikiet a výrobkov, obsah etikety, jazykové mutácie, verzie výrobkov, správa štítkov na výrobky, prepojenie na vybraný label designer, podpora k legislatíve
 • Definícia technologických kariet, noriem, receptúr, zmenové konanie
 • DMS systém, správa dokumentácie a smerníc 
 • Riadenie a plánovanie aktivít a úloh, FMEA, kritické doby, ciele
 • Notifikácie k aktivitám do mailu v predstihu, automatické PDF reporty do mailu v zvolenom intervale
 • Audit a príprava na audit
 • Metrológia
 • Preventívna údržba a autonómna údržba
 • SPC, vyhodnotenie prevádzkových dát, regulácia procesu
 • Riadenie nezhôd(odvod nezhodných výrobkov cez mobilnú aplikáciu, alebo dotykový panel a reporting)
 • Tvorba a vyhodnotenie protokolov a laboratórnych skúšok - vstupná kontrola, medzioperačná kontrola, výstupná kontrola
 • Zoraďovanie vo výrobe, výroba vzoriek
 • Reklamácie a nápravné opatrenia + notifikácia mailom a eskalácia
 • Spätná a dopredná vysledovateľnosť šarží
 • Atesty kvality pre zákazníkov
 • Neobmedzený počet užívateľov, dokumentov a kariet. 


Na základe vyjadrení našich zákazníkov sa produktivita laborantov a kvalitárov po nasadení aplikácie výrazne zlepšila a v jednom prípade zdvojnásobila. Takisto eskalované notifikácie medzi úsekmi výroby, predaja a nákupu zrýchlili reklamácie a odbúrali sa nákupy nevhodného materiálu. Vysledovateľnosť umožnila okamžité adresné odstavenie konkrétnych šarží bez zbytočných strát.

Systém riadenia kvality optiMES prešiel viacerými externými auditmi a pomohol našim zákazníkom dosahovať najlepšie dodávateľské ratingy. Preukazné atesty pre zákazníka a transparentné procesy pre trvalo udržateľnú kvalitu. 

Manažér kvality má prehľad o dôležitých termínoch a externé audity prebiehajú od nasadenia systému kontrolovane a bez zistených nedostatkov v evidencii a procesoch.

Priemerná návratnosť Vašej investície sú 3 mesiace.

 

Príklad využitia mobilnej kontroly kvality:

Pracovník na mobilnom telefóne so systémom Android/iOS (wifi, alebo 3G v teréne) sa prihlási do systému menom a heslom, alebo QR kódom. Následne skenuje alebo vpíše číslo sledovanej šarže. Pre danú šaržu vyplní požadované parametre, ktoré platia pre danú skupinu materiálov, výrobkov. Pomocou aplikácie zhotoví fotodokumentáciu. Hotový protokol sa ukladá na serveri aj fotografiami priamo k meranej šarži. V prípade odchýlky generuje mail na príslušný úsek.

Manažér následne cez integrovaný reporting vyhodocuje kvalitu, parametre, definuje si dodávateľov, tlačí atesty k šaržiam, sleduje trvanie tvorby protokolov, rieši nápravné opatrenia a reklamácie šarží. Aplikácia má vstavaný OLAP reporting, takže pravidlá pre vyhodnotenie si manažér vie sám stanoviť, prípadne vie si ich zobraziť vo forme grafu, exporty do XLS, CSV, PDF.

Import číselníkov z nadradeného podnikového systému formou užívateľského rozhrania. Export do ERP vo formáte XML, alebo zápis do databázy.

 

 

Z čoho sa systém skladá?

 1. Aplikácia pre manažéra, ktorú nazývame tiež manažérsky klient. Je to aplikácia, ktorú si užívateľ môže otvoriť a pracovať v nej na svojom PC formou tzv. pevného klienta. Ponúka konfiguráciu systému, nastavenie užívateľských práv, rôzne nástroje, prehľady a tlačové zostavy zamerané na sprehľadnenie, rozhodovanie a kontrolu procesov.
 2. Mobilná aplikácia pre zadávanie informácií z výroby a kvality. Podporujeme Android 5 a vyšší alebo iOS.
 3. Tenký klient. Jedná sa o web verziu manažérskej aplikácie, ktorá je určená pre rýchlu evidenciu a kontrolu.
 4. Dotykový panel - primárne určený pre zber dát, autonómnu údržbu a odvod nezhodných kusov na statických miestach vo výrobe. 
 5. Aplikačný server(na Vašom serveri alebo v cloude) - v reálnom čase sleduje anomálie, posiela notifikácie, riadi a reguluje SPC proces, generuje PDF reporty do Vašej mail schránky.

 

Čo je potrebné, aby sme mohli implementovať systém vo Vašej spoločnosti?

Pre fungovanie systému Riadenie kvality je potrebné zabezpečiť nasledovné:

 1. Mať funkčnú WiFi sieť, alebo dosah 3G v priestore, kde sa bude meranie vykonávať.
 2. Server. V prípade, že vlastný server nemáte, tak odporúčame verziu v cloude.

 

Aké rozšírenia je možné doplniť?

Počas nášho vývoja sme zabezpečili našim systémom kompletné procesy vo výrobe, čiastočne aj obchodno-skladové procesy. Každý z modulov optiMES sa skladá zo štandardnej funkcionality. Ďalším krokom implementácie sú programové úpravy a reporting na mieru, ktoré vieme ponúknuť po úspešnej implementácii štandardnej funkcionality. Systém sa následne dokáže prispôsobiť Vašim potrebám a procesným zmenám, je škálovateľný v počte modulov, užívateľov, serverov, pripojených zariadení(mobilov, tlačiarní, tabletov a pod.).

  •  Najčastejšie požadované zakázkové úpravy:
   • Automatická integrácia na ERP systém
   • Reporty podľa Vami požadovaného vzhľadu
   • Softvérové roboty
   • Ďalšie požiadavky a procesy podľa zadania zákazníka

 

 

Príklad rýchleho web reportu pre zákazníka s tlačou do PDF:

Príklad PDF tlačového výstupu HACCP karty:

 

HORE