Základné funkcie systému optiMES

Softvér pre výrobu optiMES je praktický a pružný výrobný systém (Smart Manufacturing systém) s dôrazom na maximálnu automatizáciu procesov.

Ktoré procesy Vám výrobný systém zjednoduší a automatizuje:

 • Spracovanie objednávok pre výrobu
 • Plánovanie výroby
 • Obstaranie materiálu - MRP
 • Riadenie výroby, odvod materiálu a práce vo výrobe - MES
 • Monitoring a efektivita výroby a strojov - OEE
 • Riadenie kvality
 • Dochádzka, riadenie, plánovanie a efektivita pracovníkov na pracovisku
 • Balenie a expedícia

 + mnoho funkcií formou zakázkových úpravy na mieru nad rámec základných funkcií.

 

Spracovanie objednávok pre výrobu

Zákaznícke objednávky a výrobné zakázky vytvoríte priamo v systéme, alebo vo väčšine prípadov automatickú integráciu na nadradený ERP, e-shop, prípadne import z excelu. Objednávky je možné modifikovať spôsobom vhodným pre Vašu výrobu. Systém podporuje funkcie pre personalizované produkty, zakázkovú výrobu.

Systém Vás navádza tak, aby proces zaradenia do výroby bol čo najjednoduchší. Samozrejmosťou sú rezervácie na sklade, obstaranie potrebného materiálu, prehľady objednávok a mnohé ďalšie príjemné funkcie.

V prípade integrácie sú stavy spätne odosielané do nadradeného systému, alebo vstavaným emailovým notifikačným systémom dokážete informovať zákazníka o jeho objednávke.

 

Plánovanie výroby

Základom je plánovacia plachta, užitočné funkcie a kontroly pre správne naplánovanie Vašej výroby. Medzi ne patria napríklad funkcie:

 • Dlhodobé plánovanie
 • Operatívne plánovanie (denné plánovanie), plánovanie pracovníkov, operácií, pracovísk, preplánovanie na základe zmien
 • Sledovanie kapacít
 • Výrobné zakázky pre polotovar a združené zakázky
 • Zaradenie do výroby + tlač štítku s čiarovým kódom na výrobok
 • Ukončovanie výroby a odhlasovanie operácií
 • Vyhodnotenie výroby (spotreba vs. výroba, real vs. norma)
 • Výroba polotovarov
 • Sledovanie nástrojov a prípravkov
 • Kompletizácia a konfigurátor výrobku
 • Technická príprava výrobku, výrobná dokumentácia, zmeny vo výrobe
 • Dokument manažment systém DMS
 • Reálny pohľad na stav výroby: aktuálny stav operácií

 

Monitoring a efektivita výroby a strojov (OEE)

Manažér definuje sledované stroje/zariadenia, pracovníkov a ich skupiny, plánovaný pracovný kalendár stroja, zmeny, definuje typy prestojov a príčiny nezhôd odvedených výrobkov. Následne z rôznych pohľadov vyhodnocuje cez reporting celkovú efektívnosť stroja, prípadne doplní chýbajúcu evidenciu. Reporty sú pre okruhy vyhodnotenia pracovníkov, kvality produkcie, prestojov, výkonu vrátane sumárov za obdobia, skupiny.

Pracovník sa cez mobilný telefón (alebo osadený tablet, alebo čítačkou) prihlasuje na pracovisko, odvádza vyrobené OK množstvá a takisto odvádza nezhodné NOK množstvá, pričom určuje príčinu nezhody. Na základe jednotlivých odvodov stanovuje dôvod prestoja, ak nastal a súčasne zaeviduje príčinu spomalenia.  

Ak sledujete stroj, ktorý nám dokáže poskytnúť údaje o množstve a výkone automaticky napojíme do systému, aby sme odmerali presné intervaly behu a stopu stroja, ktoré pracovník popisuje.

Dokážeme pozbierať dáta a signály zo všetkých zariadení, ktoré chcete sledovať a vyhodnocovať. Máme široké skúsenosti s neinvazívnou integráciou strojov, zariadení a liniek postavených na rôznych riadiacich systémoch, protokoloch, alebo aj bez nich.   

Reporting využíva tieto údaje pre vyhodnotenie ako zdroj dát, kde nezávisle od pracovníka vyhodnocuje stavy beží/nebeží/beží v záťaži, spomalenie, výkon.

V spolupráci s modulom optiMES Riadenie výroby dokážete aktivovať zakázky skenerom na vybranom stroji a vyhodnotiť efektivitu a ekonomiku danej zakázky. Súčasne optiMES Riadenie kvality poskytuje spresnenie kvality a optiMES Dochádzka na pracovisko zasa umožňuje priradiť efektivitu konkrétnym pracovníkom a partiám.

 

Ako pomáha monitoring a OEE našim zákazníkom?

Tento modul Vám prináša kontrolu nad procesmi vo výrobe a zvýšenie produktivity. Nielen z pohľadu manažéra, ale aj komfortu práce obsluhy. Na základe konzultácii s našimi zákazníkmi sa nárast ich produktivity pohybuje od 5% do 20%. Plánovanie skrátilo prevádzkové prestoje ako je zmena sortimentu do 30%. Interakcia obsluhy s vizualizáciou zlepšila priebeh výroby o viac ako 10%. Kvalita produkcie sa významne zlepšila, keďže výroba beží podľa optimalizovanej normy.

Obstaranie materiálu pre výrobu, kooperácie a schvaľovanie nákupu 

S touto sadou funkcií máte pod kontrolou spotrebu materiálu vo výrobe. Systém sleduje stav zásob, rezervácie, generuje potrebu materiálu na vybrané obdobie, termíny dodania a v prípade posunov reaguje vo výrobnom pláne zmeny na preplánovanie.

Operácie, ktoré nestíhate delegujete na externých kooperantov a riadite proces kooperácií(subdodávok).

Objednávky nákupu môžu pred objednaním podliehať schvaľovaciemu procesu. Tu pomôže mobilná aplikácia, pomocou ktorej zodpovedná osoba môže schváliť navrhnutý nákup.

Riadenie výroby, odvod materiálu a práce

Na základe výrobného plánu vzniká TODO list(checklist) pre pracovníka, alebo pracovisko. Pracovník aktivuje operáciu a odvádza OK a NOK množstvá cez mobilnú aplikáciu (alternatívne čítačkou ak je pri zaradení do výroby vytlačený QR štítok pre daný výrobok alebo operáciu).  

 • Odvod výrobku a operácie cez mobilnú aplikáciu
 • Evidencia režijných prestojov na operácii
 • Presun medzi pracoviskami podľa technologického postupu
 • Ukončovanie výroby
 • Evidencia a vyhodnotenie nezhôd, rework
 • Vyhodnotenie plnenia úkonov/operácií po ľuďoch, pracoviskách. 
 • Notifikácie zmien a neplánovaných posunov cez e-mail
Zmeny sa okamžite prejavujú vo výrobnom pláne a indikujú prípadné kolízie a posuny voči plánu, takisto nedostupnosť nástroja a podobne.
 

Ako pomáhajú funkcie MRP našim zákazníkom?

Nárast ich produktivity po nasadení tohto modulu pohybuje nad 10%.

Rovnako dôležitým prínosom je minimalizácia ľudského faktora pri evidencii vo výrobe, zníženie prestojov a prehľad o dianí vo výrobe, stave výroby.

Balenie a expedícia

Na základe zvoleného baliaceho predpisu a špecifikácie výrobku pre zákazníka je vytvorené zodpovedajúce zákaznícke balenie (paleta, prepravka, expedičný štítok).

Cez mobilnú aplikáciu je možné odvádzať proces balenia a kompletizácie pre zákazníka. Následne vykrývať na expedícii objednávky pred samotnou nakládkou, aby nedošlo k zámenám a objednávka bola správne vyexpedovaná.

Sklady

Systém Vám zobrazuje stavy zásob na jednotlivých skladoch, stavy rezervácií, príjmu a potreby materiálu pre jednotlivé sklady. V objednávke je možné navyše určiť expedičný sklad pre položku. Evidencia skladov zahŕňa prehľady skladových pohybov na skladovej karte, inventúrny proces a inventúra cez mobilnú aplikáciu. 
 
Materiál a výrobky je možné šaržovať a sledovať zásoby podľa šarží a expirácie.

 

Riadenie kvality (QA)

V celom systéme je podporené šaržovanie a sledovanie expirácie materiálu a výrobku. Manažér kvality má prehľad o prijímanom materiále, pomocou mobilnej aplikácie vykonávaných protokolov kvality na príjme, medzi operáciami a na expedícii dokáže vyhodnocovať kvalitu. K tomu mu pomáhajú nasledovné funkcie:  

 • Riadenie kvality výroby na výrobné zakázky, šarže, dávky 
 • Mobilná kontrola kvality – vstupná kontrola, medzioperačná kontrola, výstupná kontrola, zhotovenie fotodokumentácie cez mobil do systému k šarži
 • Definícia technologických kariet, noriem, receptúr, zmenové konanie
 • DMS systém, správa dokumentácie a smerníc 
 • Riadenie a plánovanie aktivít riadenia kvality a úloh (napr. certifikácie, sledovanie pastičiek na hlodavce a pod.)
 • Notifikácie k aktivitám do mailu v predstihu, automatické PDF reporty do mailu v zvolenom intervale
 • Metrológia - Evidencia meradiel a kalibrácia, protokoly kalibrácie
 • Riadenie nezhôd(odvod nezhodných výrobkov cez mobilnú aplikáciu a reporting)
 • Tvorba a vyhodnotenie protokolov a laboratórnych skúšok
 • Reklamácie a nápravné opatrenia + notifikácia mailom a eskalácia
 • Spätná a dopredná vysledovateľnosť šarží
 • Atesty kvality pre zákazníkov

Na základe vyjadrení našich zákazníkov sa produktivita laborantov a kvalitárov po nasadení aplikácie výrazne zvýšila až znásobila. 

Systém riadenia kvality optiMES prešiel viacerými externými auditmi a pomohol našim zákazníkom dosahovať najlepšie dodávateľské ratingy. Preukazné atesty pre zákazníka a transparentné procesy pre trvalo udržateľnú kvalitu. 

Manažér kvality má prehľad o dôležitých termínoch a externé audity prebiehajú od nasadenia systému kontrolovane a bez zistených nedostatkov v evidencii a procesoch.

Príklad využitia mobilnej kontroly kvality:

Pracovník na mobilnom telefóne so systémom Android/iOS (wifi, alebo 3G v teréne) sa prihlási do systému menom a heslom, alebo QR kódom. Následne skenuje alebo vpíše číslo sledovanej šarže. Pre danú šaržu vyplní požadované parametre, ktoré platia pre danú skupinu materiálov, výrobkov. Pomocou aplikácie zhotoví fotodokumentáciu. Hotový protokol sa ukladá na serveri aj fotografiami priamo k meranej šarži. V prípade odchýlky generuje mail na príslušný úsek.

Manažér následne cez integrovaný reporting vyhodocuje kvalitu, parametre, definuje si dodávateľov, tlačí atesty k šaržiam, sleduje trvanie tvorby protokolov, rieši nápravné opatrenia a reklamácie šarží. Aplikácia má vstavaný OLAP reporting, takže pravidlá pre vyhodnotenie si manažér vie sám stanoviť, prípadne vie si ich zobraziť vo forme grafu, exporty do XLS, CSV, PDF.

Import číselníkov z nadradeného podnikového systému formou užívateľského rozhrania. Export do ERP vo formáte XML, alebo zápis do databázy. 

HORE