Výrobný systém

Cenník a moduly výrobného systému optiMES

 

Vypočítajte si návratnosť systému optiMES

Počet zamestnancov v spoločnosti:
10 Zamestnancov
Priemerná cena práce na zamestnanca za hodinu:
9 EUR / hod.

Koľko Vám systém ročne ušetrí?
(vrátane mesačnej platby za systém optiMES):

5940 EUR

 

Vašim nákladom je mesačný paušál bez viazanosti za systém optiMES.

Systém obsahuje plnú funkcionalitu pre zakúpený počet užívateľov alebo pripojených zariadení.

Systém je prevádzkovaný v cloude bez potreby inštalácie u Vás. V prípade záujmu je možné databázu systému, alebo databázu re zber dát premiestniť ku Vám na Váš lokálny server.

Odporúčame na začiatku zakúpiť ako doplnkovú službu:

 • zaškolenie a prvotné nastavenie vybraného modulu našim konzultantom,
 • vybrané zariadenia pre komfortnejšiu prácu so systémom (napr. tlačiareň štítkov, čítačka, čítačky RFID). 

 

Moduly optiMES

 

 Softvérové roboty (RPA) nad systémom optiMES:

Robotic Process Automation (RPA), inak aj software robot slúži ako nadstavbový modul výrobného systému optiMES. Dokáže automatizovať rutinné úkoly na základe Vami stanovených pravidiel a podmienok.

Softvérový robot pracuje spoľahlivo 24/7, notifikuje Vám dôležité informácie a zmeny do mailu, riadi proces, riadi ľudí, nerobí chyby.

Sofvérové roboty vyvíjame už 12 rokov. Predtým sme to volali automatické makrá, ale pridaním základnej rozhodovacej logiky a podpore fuzzy logiky sme dokázali postaviť skutočný robot pracujúci na logike podobnej ako majú PLC automaty.  

 • Zberač: tento náš prvý robot je schopný integrovať dáta z fyzických aj softvérových zdrojov. Využívame to pri module Monitoring výroby, kde sa stará o zber dát zo strojov, podnikových systémov, externých appiek, databáz, API. 
 • Poštár: tento robot dokáže naopak distribuovať dáta do potrebných modulov a Vašich softvérov tak, aby ste mali dáta pre rozhodovanie skoro v reálnom čase.
 • Výhybkár: tento prvý rozumný robot dokáže na základe Vami stanovených podmienok rozdeľovať zakázky na vybrané stroje, pracoviská podľa toho, aký je stav na pracovisku alebo stroji, či je už uvoľnený, akú má kapacitu, na základe obsadenia pracovníkmi. Optimalizuje obsadenie pre dosiahnutie optimálnej produktivity. Tento robot pracuje na základe aplikácie nášho výskumu v oblasti Teórie hromadnej obsluhy. Najstarší výhybkár pracuje u nášho zákazníka už viac ako 10 rokov a dodnes vyrobí viac ako 60 ton výrobkov denne podľa tradičných receptúr.
 • Mzdár: tento robot je nadstavbou nad dochádzkou na pracovisko, jeho úlohou je výpočet úkolových miezd, výpočty odmien, príplatkov, výkonov, aby mzdár dostal už hotové a správne dochádzkové listy, ktoré už len nahodí do mzdových zložiek svojho mzdového programu. Ďalej poskytuje pracovníkom spätnú väzbu v reálnom čase, pracovník si vie skontrolovať aktuálnu odmenu, môže eskalovať požiadavku na zmenu, ktorá sa v prípade stanovených pravidiel automaticky schváli. Reportuje manažérovi stratu výkonu pod normu, nedostatočné obsadenie pracoviska.
 • Strážca: tento robot pomáha riadiť výrobu na rozmedzí stroj a človek a predchdzať stratám. Dokážete stanoviť pravidlá pre jednotlivé automatizované zmeny v systéme a pomocník ich kontroluje a riadi. Príkladom je automat, ktorý na základe údaja o prestoji stroja volá údržbu ku stroju a súčasne odstaví dopravníky v tandeme pred poškodeným strojom.
 • Kontrolór: tento robot vyhodnocuje dáta o kvalite a SPC a vykonáva spustenie regulácie a notifikáciu anomálie. Súčasne na základe protokolov kvality eskaluje údaje a fotky do mailu príslušnému úseku, spravidla obchodníkovi zodpovednému za daný výrobok alebo surovinu. Ďalšou aplikáciou je robot, ktorý preveruje skladovú zásobu na expiráciu a navrhuje skladníkovi doporučený vychystávací zoznam.
 • Automat: obľúbený robot, ktorý dokáže reagovať na prichádzajúce dáta z výroby a úkolovať pracovníkov tak, aby bola dodržaná kvalita, predchádzalo sa prestojom z nedostatku materiálu na vstupe, bola zabezpečená kontinuita výroby.
 • Expedient: robot dokáže vykrývať objednávky práve vyrobeným výrobkom a označiť manipulačné miesto skladníkovi. Výsledkom je automatizovaná tvorba Expedičného listu a dodacieho listu. Prepojenie na EDI komunikáciu umožňuje posielať zákazníkovi okamžitú informáciu o odoslanej zásielke na úrovni každého prepravného obalu.
 • Vážnik: tento softvérový robot slúži na bezdotykové automatizované vyvažovanie egalizovaného tovaru a základe objednávok a ďalších vstupov. Takisto sme ho použili pri tzv. dynamickom vážení síl(tankov) s nepretržitým tokom. Súčasne sme ho použili na automatizované váženie dávok receptúr, kde plnohodnotne nahradil komplikovaný PLC riadiaci systém.
 • Nákupca: práve vo vývoji. Robot dokáže riadiť elektronické schvaľovanie faktúr prijatých, sleduje termíny interné aj dodávateľské. Notifikuje všetkých v procese schválenia záväzku. Zobrazuje PDF so súvisiacim dokumentom. Samotné schválenie prebehne v mobilnej aplikácii, alebo odpoveďou na notifikačný email s priloženým dokumentom. Chystá manažérovi a CEO na dennej báze podklady na platbu a vystaví potrebné príkazy na úhradu do jednotlivých bánk v XML pain štandarde. Ekonóm len importne príkazy do svojho bankového portálu.                  

  Všeobecné moduly:

 • Prístupové práva v systéme a práva užívateľov na záznamy
 • Dokument manažment systém
 • Užívateľský OLAP reporting, šikovný integrovaný nástroj pre tvorbu vlastných reportov a grafov. 
 • Tracking - sledovanie práce užívateľov v celom systéme, zmeny hodnôt, výmazy, prehľady
 • Užívateľská tvorba a modifikácia tlačových zostáv a reportov. Formáty PDF, XLSX, DOCX, XML atď.
 • Notifikácie emailom, eskalácia notifikácií, periodické reporty do mailu
 • Notifikácie SMS, eskalácia notifikácií
 • Automat pre export zostáv pre ERP podnikový systém
 • Automat pre import dát z ERP podnikového systému

 Umiestnenie optiMES:

 • CLOUD: systém beží v dátovom centre na zabezpečenom serveri. Manažérsky klient, mobilní klienti, zariadenia a stroje sa pripájajú ku cloudu.
 • SERVER: systém beží na Vašom lokálnom serveri, pokiaľ Vám už cloud verzia nestačí, alebo chcete mať dáta u seba v lokálnej sieti.

 

 

HORE