Celková efektívnosť vo výrobe - OEE

Aplikácia spravidla komunikuje priamo so strojom, kde nezávisle od pracovníka vyhodnocuje stavy RUN/STOP, spomalenie, výkon, alarmy.

Pracovník tieto stavy popisuje prestojmi, prípadne odvádza výrobok, nezhodný výrobok, aktivuje šaržu, mení sortiment. Pracovník môže vytvoriť na zmenu prevádzkový denník. Aplikácia rieši dochádzku na pracovisko s príslušným reportingom.

Manažér definuje stroje, plánovaný pracovný kalendár, zmeny, definuje typy prestojov, importuje zakázky. Následne z rôznych pohľadov vyhodnocuje cez rozsiahly reporting celkovú efektívnosť stroja. Reporty sú pre okruhy vyhodnotenia pracovníkov, kvality produkcie, prestojov, výkonu vrátane sumárov za obdobia, skupiny, zakázky.

Z čoho sa skladá DATANOVA OEE?

 1. Aplikácia pre manažéra: ktorú nazývame tiež manažérsky klient. Je to aplikácia, ktorú si užívateľ môže otvoriť a pracovať v nej na svojom PC formou tzv. pevného klienta. Ponúka konfiguráciu systému, nastavenie užívateľských práv a podľa zakúpeného modulu rôzne nástroje, prehľady a tlačové zostavy zamerané na sprehľadnenie, rozhodovanie a kontrolu rôznych procesov.
 2. Aplikácia pre zadávanie informácií z výroby: V našej reči je to HMI klient. Táto aplikácia je zobrazená spravidla na dotykových odolných priemyselných počítačoch vo výrobe, pričom obsluha strojov a liniek do nej zadáva rôzne nevyhnutné informácie, akými sú napríklad popísanie vzniknutého prestoja.
 3. Vizualizácia dát z výroby: Vizualizácia na veľkých TV umiestnených vo výrobe prebieha formou integrovaného miniPC, na ktorom beží klient vizualizácie. Vizualizácia má za úlohu sprehľadniť pracovníkom vo výrobe aktuálne bežiaci proces tak, aby mohli reagovať na pokles výkonu či kvality veľmi rýchlo. Preto sa spravidla aktualizuje každých 5s.
 4. Alertingový výstup: Upozorňuje, že operácia mala byť vykonaná, usmerňuje prácu, riadi evidenciu nezhodných výrobkov, poskytuje informáciu o blížiacom sa nedostatku materiálu. Prevedenie je spravidla formou semaforu, sirény, správy na dotykovom panely, SMS alebo e-mail správy.

Aké rozšírenia je možné dokúpiť?

 •  Štandard obsahuje:
  • Manažérsky klient bez obmedzenia počtu užívateľov v rozsahu štandardu popísaného vyššie.
  • 1 Licencia pre dotykový panel
  • 1 Licencia na pripojený stroj
  • Integrovaný OEE reporting a centrálna databáza
 • Addon(Rozšírenia):
  • Ďalšie zariadenia:
   • Ďalší stroj
   • Ďalší dotykový panel
  • Vizualizácia + TV
  • Notifikácie SMS, email + SMS brána + 3 základné notifikácie
  • Integrovaný OLAP reporting
  • Výrobné zakázky a OEE na zakázky
  • Prevádzkový denník stroja alebo pracovníka
  • Technologické karty a limity, sledovanie anomálií v procese
  • OEE podľa šarží
  • OEE oborové riešenie pre kontinuálnu výrobu
  • Skupiny strojov, workcentrá, výrobné linky, spriahnuté stroje
  • Vysledovateľnosť šarží – datalog a traceabilita spätná, dopredná
  • Atesty šarží vo výrobe
  • Výroba vzoriek
  • Operatívne plánovanie výroby na stroje
  • Aktivácia šarže skenerom
  • RFID autentifikácia čipom, iButtonom
  • Skill matrix – eskalačná matica pracovníkov, preškolovanie, monitoring
  • Zoraďovanie na pracovisku/Zmena sortimentu + sledovanie časov do normy
  • Automatické popisovanie prestojov na základe stanovených pravidiel
  • Archivácia PLC dát
  • Import číselníkov z CSV, excelu
 • Custom(zakázkové úpravy na mieru):
   • Integrácia na ERP systém
   • Integrácia na systémy a zdroje dát tretích strán
   • Integrácia na stroje – PLC, OPC, RS232, relé, vlastná senzorika
   • Ďalšie požiadavky podľa zadania zákazníka

 

 

Ako pomáha OEE našim zákazníkom?

Najdôležitejšími prínosmi implementácie DATANOVA MES systému sú kontrola nad procesmi vo výrobe a zvýšenie produktivity. Nielen z pohľadu manažéra, ale aj komfortu práce obsluhy.

Na základe konzultácii s našimi zákazníkmi sa nárast ich produktivity pohybuje od 5% do 20%.

Plánovanie skrátilo prevádzkové prestoje ako je zmena sortimentu do 30%.

Interakcia obsluhy s vizualizáciou zlepšila priebeh výroby o 10% a viac.

Kvalita produkcie sa významne zlepšila.

HORE