Monitoring výroby

Manažér definuje sledované stroje/zariadenia, pracovníkov a ich skupiny, plánovaný pracovný kalendár stroja, zmeny, definuje typy prestojov a príčiny nezhôd odvedených výrobkov. Následne z rôznych pohľadov vyhodnocuje cez reporting celkovú efektívnosť stroja, prípadne doplní chýbajúcu evidenciu. Reporty sú pre okruhy vyhodnotenia pracovníkov, kvality produkcie, prestojov, výkonu vrátane sumárov za obdobia, skupiny.

Pracovník sa cez mobilný telefón (alebo osadený tablet, alebo čítačkou) prihlasuje na pracovisko, odvádza vyrobené OK množstvá a takisto odvádza nezhodné NOK množstvá, pričom určuje príčinu nezhody. Na základe jednotlivých odvodov stanovuje dôvod prestoja, ak nastal a súčasne zaeviduje príčinu spomalenia.  

Ak sledujete stroj, ktorý nám dokáže poskytnúť údaje o množstve a výkone automaticky napojíme do systému, aby sme odmerali presné intervaly behu a stopu stroja, ktoré pracovník popisuje.

Dokážeme pozbierať dáta a signály zo všetkých zariadení, ktoré chcete sledovať a vyhodnocovať. Máme široké skúsenosti s neinvazívnou integráciou strojov, zariadení a liniek postavených na rôznych riadiacich systémoch, protokoloch, alebo aj bez nich.   

Reporting využíva tieto údaje pre vyhodnotenie ako zdroj dát, kde nezávisle od pracovníka vyhodnocuje stavy beží/nebeží/beží v záťaži, spomalenie, výkon.

V spolupráci s modulom optiMES Riadenie výroby dokážete aktivovať zakázky skenerom na vybranom stroji a vyhodnotiť efektivitu a ekonomiku danej zakázky. Súčasne optiMES Riadenie kvality poskytuje spresnenie kvality a optiMES Dochádzka na pracovisko zasa umožňuje priradiť efektivitu konkrétnym pracovníkom a partiám.

 

Ako pomáha OEE našim zákazníkom?

Tento modul Vám prináša kontrolu nad procesmi vo výrobe a zvýšenie produktivity. Nielen z pohľadu manažéra, ale aj komfortu práce obsluhy. Na základe konzultácii s našimi zákazníkmi sa nárast ich produktivity pohybuje od 5% do 20%. Plánovanie skrátilo prevádzkové prestoje ako je zmena sortimentu do 30%. Interakcia obsluhy s vizualizáciou zlepšila priebeh výroby o viac ako 10%. Kvalita produkcie sa významne zlepšila, keďže výroba beží podľa optimalizovanej normy.

 

 

Obľúbené rozšírenia modulu a zakázkové úpravy:

  • Dotykový panel HMI s RFID autentifikáciou
  • Vizualizácia na TV
  • Zber dát zo stroja
  • Podpora výroby vzoriek a zoraďovania(zmeny sortimentu) na stroji
  • Vyhodnotenie efektivity pracovísk bez strojov
  • Sledovanie anomálií prevádzkových dát stroja
  • Automatické popisovanie prestojov
  • Tvorba prevádzkového denníka stroja/pracoviska 

 

Dotykový panel a Vizualizácia:

 

Meranie celkovej efektívnosti stroja a výroby (OEE / CEZ / CES)

Systém v reálnom čase vyhodnocuje získané signály a vytvára časovú os stroja nezávisle od ľudského faktora (RUN/STOP, straty rýchlosti, prestoje). Pracovník cez dotykový panel zadáva dôvody prestoja a identifikuje doplnkové parametre pre vyhodnotenie výkonu, odvádza výrobu, vykonáva kontrolu kvality. Vyhodnotenie stavu stroja sa riadi samostatnou logikou, ktorú je možné upraviť na základe charakteru stroja alebo linky alebo strojových skupín, prípadne zákazníkom definovanými pravidlami a kritickými hodnotami.

Získaný obraz o dostupnosti stroja je možné obohatiť o zber údajov kvality (checklisty, odhlasovanie nezhodných NOK výrobkov, mobilná aplikácia pre kvalitu), alebo výkon formou odhlasovania výrobkov skenovaním čítačkou, vážením, počítaním kusov, vyhodnocovaním prevádzkových parametrov stroja.

OEE Reporting zahŕňa prehľady a grafy v čase za človeka, zakázku, zmenu (alebo deň, vybraný dátumový rozsah, mesiac, rok), výrobok, receptúru, skupinu strojov, strojovú linku, OOE, TEEP. Prehľady prestojov za uvedené dimenzie a súčasne trendy aktuálnej výroby. Súčasťiu riešenia sú aj pohľady na pracovné výkony, využitie časového fondu stroja, analýzu prevádzkových dát. 

Systém disponuje notifikačnými funkciami pre včasné varovanie formou mailu, SMS, alebo vizualizačné obrazovky, alertingový systém pre anomálie prevádzkových signálov v procese (peak alerting), integrované vyhodnotenie SPC a regulácia.   

Systém je integrovateľný do existujúcej infraštruktúry, dokáže vyťahovať zdrojové dáta z ERP, MES a databázových systémov.

 

HORE